Vol 2, No 31 (2017)

collection

Table of Contents

Мetallurgy

E. M. Sigarev, A. G. Chernyatevich, D. O. Gurzhiy, O. A. Chubina
3-9
E. M. Sigarev, M. K. Sigarev, D. S. Kochmola
9-15
A. P. Yeremenko, V. A. Brezitska
16-20

Rolling production

O. P. Maksimenko, D. I. Loboyko, V. V. Bakun
21-26
O. P. Maksimenko, D. I. Loboyko, K. K. Marchenko, S. Yu. Pustova
26-33

Engineering. Mechanics

O. O. Beygul, O. V. Dobrik, V. O. Beygul, A. L. Lepetova
34-37
O. O. Beygul, O. V. Dobrik, V. O. Beygul, A. L. Lepetova
37-41
O. I. Bilous, J. M. Perfileva, T. K. Medved, K. I. Ogar
41-46
A. S. Dubotalov, S. I. Chuhno
47-50
R. Ya. Romaniuk, K. O. Levchuk
51-55
G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, P. S. Ivchenko, O. A. Djachenko
55-60
G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, Yu. A. Gasilo, O. A. Djachenko
60-64

Electromechanics. Electrical engineering

O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy
65-73
R. S. Voliansky, O. V. Sadovoy
73-77

Information Technology

O. O. Shumeiko, G. Ya. Shevchenko, D. V. Pankratova
78-85
L. V. Dranishnikov, O. M. Sharovskaya
86-92

Chemical technology. Biotechnology

L. P. Laricheva, M. D. Voloshin, G. O. Gushuley
93-97
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, K. S. Chetverykova, V. Yu. Trishyna, L. A. Shkvirenko
97-100
A. S. Anatsky, L. A. Shkvirenko, V. Yu. Trishyna, K. S. Chetverikova
101-105
A. S. Anatsky, O. Yu. Filimonenko, A. O. Filonenko, V. O. Kalnysh
105-109
A. S. Anatsky, O. P. Golovey, I. M. Kornienko, V. O. Kalnysh, A. O. Filonenko
110-113
A. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, A. S. Anatsky, V. P. Dmitrikov
113-117
T. K. Klymenko
117-128

Life Safety

R. Ya. Romaniuk, A. O. Tolok
129-133
O. O. Troitska, K. V. Belokon
134-139

Education

E. V. Derets
140-144
I. K. Karimov, G. I. Karimov
144-149
I. K. Karimov, G. I. Karimov
149-153
O. L. Derets, O. V. Sadovoy, S. O. Derets
153-157
O. L. Derets, O. V. Sadovoy, S. O. Derets
158-161