Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences)

This collection of works includes the results of scientific research related to the upgrading of metallurgical processes, rolling production and mechanical engineering processes, chemistry and chemical engineering, heat-and-power engineering, electromechanics, power saving methods, production processes automation, mathematics, physics and mathematical simulation, as well as some topical issues of biotechnology, industrial environment protection and industrial safety measures.

Vol 1, No 32 (2018): collection

Table of Contents

Мetallurgy

E. M. Sigarev, D. S. Kochmola, M. K. Sigarev
3-8
E. M. Sigarev, A. G. Chernyatevich, D. O. Gurzhiy, E. A. Chubina
9-14
N. M. Nedbaylo, E. M. Sigarev, Yu. V. Bayduzh
15-20
Yu. K. Lebid, G. Yu. Kryachko
20-25

Rolling production

V. V. Chygyrynskyi, S. A. Kosminenko, M. A. Khalyavka, V. A. Levitskaya
26-33
V. V. Chigirinsky
33-41
O. P. Maksimenko, D. I. Loboyko, Yu. O. Gorbatenko
41-48

Engineering. Mechanics

V. Yu. Solod, O. V. Nikulin
49-53
V. F. Molchanov
53-58

Radioelectronics

S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, K. V. Avdeenko
93-97
V. U. Ihnatkin
97-100

Electromechanics. Electrical engineering

O. L. Derets, O. V. Sadovoy, Yu. V. Sokhina
59-63
Ye. D. Khmelnitsky, O. V. Kluyev, V. V. Suchkov, O. V. Chepurniy
64-71
A. V. Kachura, E. S. Roenko, R. M. Polyakov
72-80
O. V. Protsenko, A. I. Trykilo, K. A. Musienko, S. V. Kolychev, D. A. Tkalenko
80-86
V. B. Nizimov, S. V. Kolychev, A. P. Donchenko, V. I. Khomenko
86-92

Information Technology

K. M. Yalova, K. V. Yashyna, A. V. Vasyleva
101-106
Yu. Yu. Demchenko, M. V. Babenko
106-110
Ya. O. Miniailo, M. V. Babenko, O. O. Zhulkovskyi
110-114

Chemical technology. Biotechnology

A. L. Kovalenko, T. O. Kizimishina
115-118
A. V. Ivanchenko, A. A. Grom, D. O. Sudakova
119-127
I. M. Kornienko, O. P. Holovey, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, S. S. Zatsarenko
128-131
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, S. S. Bondarenko, Yu. O. Lukovkina
131-135
D. S. Pikarenia, O. S. Bohynia, V. M. Polishchukova, N. M. Maksimova
135-140

Life Safety

K. O. Levchuk
141-144
R. Ya. Romaniuk, A. O. Tolok
145-148

Education

E. V. Derets
149-153
I. K. Karimov
153-157
V. G. Taran, S. V. Gubarev, T. V. Kalinina, O. A. Terentieva
157-161
Yu. Yu. Gupalo, M. A. Pyshnyi, O. M. Gulesha, T. V. Krylova, P. A. Steblyanko
162-168